header
rean

พระพุทธรูป ปางถวายเนตร พระประจำวันอาทิตย์

 

 

พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในอิริยาบถยืน ลืมพระเนตรทั้งสองเพ่งมองไปข้างหน้า
พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงประสานกันอยู่ด้านหน้า 
พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ข้างซ้าย ทอดพระเนตรต้นศรีมหาโพธิ์ต้นที่ประทับตรัสรู้