header
rean

คำถวายพระพุทธรูป

คำถวายพระพุทธรูป

 

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต เอตัง พุทธะปะฏิมัง พุทธะสาสะนิกานัง

พุทธานุสสะติยา อุปปาทะนัตถายะ เจวะ  อะภิวาทะนัตถายะ จะ สังฆัสสะ นิยยาเทมะ

สาธุ โน ภันเต อะยัง พุทธะปะฏิมายะ  ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตา

ปิตุ อาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง  หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุฯ

 

 

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับ  ทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายพระพุทธ

ปฏิมานี้ แก่พระสงฆ์ เพื่อประโยชน์แก่การเกิดพุทธานุสสติ และเพื่อประโยชน์เป็น

เครื่องกราบไหว้ของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย  ขออานิสงส์ แห่งการถวายพระพุทธปฏิมานี้

ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์  เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แ่ก่

ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย  ตลอดกาลนานเทอญฯ