header
rean

พระประจำวันเกิดวันอังคาร

พระประจำวันเกิดวันอังคาร คือ ปางไสยาสน์

 

คาถาสวดบูชา
(นะโม ๓ จบ)

ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง ยัมหิ เจวานุยุญชันโต
รัตตินทิวะมะตันทิโต สุขัง สุปะติ สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ
เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เส ฯ

บทสวดย่อวันอังคาร ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง
ชื่อคาถาฝนแสนห่า ใช้ในทางเมตตามหานิยม สวดวันละ ๘ จบ