header
rean

พระประจำวันเกิดวันพุธ กลางวัน, ปางอุ้มบาตร

พระประจำวันเกิดคือ ปางอุ้มบาตร

คาถาสวดบูชา
(นะโม ๓ จบ)
สัพพาสีวะสะชาตีนัง ทิพพะมันตาทะคัง วิยะ ยันนาเสติ วิสังโฆรัง 
เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณิณัง 
สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะเส ฯ

บทสวดย่อวันพุธ กลางวัน ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท 
ชื่อคาถาพระนารายณ์เคลื่อนสมุทร ใช้เสกปูนสูญฝี สวดวันละ ๑๗ จบ