header
rean

พระประจำวันเกิดพุธ กลางคืน ปางป่าเลไลย์

พระประจำวันเกิดพุธ กลางคืน คือ ปางป่าเลไลย์

คาถาสวดบูชา

(นะโม ๓ จบ)
สัพพาสีวะสะชาตีนัง ทิพพะมันตาทะคัง วิยะ ยันนาเสติ วิสังโฆรัง เสสัญจาปิ
ปะริสสะยัง อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณิณัง สัพพะโสปิ
นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะเส ฯ

บทสวดย่อวันพุธ กลางคืน คะ พุท ปัน ทู ธัมวะ คะ
ชื่อคาถาพระนารายณ์พลิกแผ่นดิน ใช้แก้ความผิดต่างๆ สวดวันละ ๑๒ จบ