header
rean

ประวัติโรงหล่อพระ

โรงหล่อพระ ได้ก่อตั้งขึ้นมาจากน้ำพักน้ำแรงของคุณปู่คุณย่า สืบทอดกันมาเรื่อย ๆ จนมาถึงรุ่นของคุณพ่อคุณแม่ เป็นเวลากว่า 50 ปี สมัยแรก ๆ เป็นโรงหล่อพระเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ที่บ้านช่างพรานนก และย้ายมาที่ซอยจรัลสนิทวงศ์ 13 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร และต่อมากิจการโรงหล่อพระเริ่มมีคนรู้จัก และให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่น รวมถึงมีประสบการณ์ในการหล่อพระพุทธรูป มายาวนานจึงได้ขยายกิจการให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม โดยย้ายมาตั้งอยู่ที่ ซ.กันตนา บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยได้ตั้งชื่อโรงหล่อพระว่า "โรงหล่อพระเรืองสมัย" และได้เปลี่ยนชื่อโรงหล่อพระมาเป็น "โรงหล่อพระและวัตถุมงคล"  จวบจนปัจจุบัน